Cảm ơn bạn đã ghé thăm cộng đồng vietandroid.com. Đây là một cộng đồng mở và miễn phí vì vậy chúng tôi rất mong bạn hãy tham gia và hoạt động tích cực bằng cách đặt câu hỏi/thắc mắc hoặc những kinh nghiệm của bạn trong lập trình Android tới mọi người. Chúc bạn thành công !
0 phiếu
đã hỏi trong System bởi (120 điểm)
Đã chọn lại chủ đề bởi

Mình đang làm 1 app nhỏ kiểu nhắc nhở các công việc cần làm và đang mắc chỗ làm sao để đẩy notify theo thời gian đã định. Khi mình thêm các công việc thì notify chỉ thông báo công việc cuối cùng được thêm, còn các công việc trước đó không có notify, mình cũng đã thử set id của notify bằng cách random nhưng không được. Mong mọi người giúp...đây là code của mình 

Notification n = new Notification(R.drawable.ic_launcher, alarm.getName(), System.currentTimeMillis());
    PendingIntent pi = PendingIntent.getActivity(context, 0, new Intent(), PendingIntent.FLAG_UPDATE_CURRENT);

    n.setLatestEventInfo(context, "Remind Me", alarm.getName(), pi);
    if (RemindMe.isVibrate()) {
      n.defaults |= Notification.DEFAULT_VIBRATE;
    }
    if (alarm.getSound()) {
      n.sound = Uri.parse(RemindMe.getRingtone());
    }
    n.flags |= Notification.FLAG_AUTO_CANCEL;

    NotificationManager nm = (NotificationManager) context.getSystemService(Context.NOTIFICATION_SERVICE);
    Random r =new Random();
    int id=r.nextInt(9999-1000)+1000;
    nm.notify(id,n);

 

 

đã bình luận bởi (100 điểm)
thử thêm SetSortKey vào Notification  của bạn xem !

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...